1. Innledning
 

1.1 - Parter

Dette er CoreTrek’s generelle avtalevilkår gjeldende for alle som kjøper produkter og tjenester av CoreTrek uten egen avtale med CoreTrek.

Gjeldende avtalevilkår ligger alltid tilgjengelig på nett under www.coretrek.no/generellebetingelser 

1.2 - Gyldighet og endringer

Disse vilkårene er gjeldende for alle kjøp fra CoreTrek med mindre kunden har egen skriftlig avtale eller bekreftet tilbud. Dersom det er forskjell i betingelser mellom disse vilkårene og en egen avtale eller bekreftet tilbud, er det den egne avtalen eller det bekreftede  tilbudet som er gjeldende.

CoreTrek kan oppdaterer disse vilkårene med ujevne mellomrom. Den til enhver tid gjeldende versjon av vilkårene er tilgjengelig på CoreTrek sin hjemmeside. www.coretrek.no/generellebetingelser.  Henvisning til denne står også på faktura. Det er kundes ansvar å følge med på hjemmesiden for å holde seg oppdatert over endringer i vilkårene.

1.3 - Omfang

Disse vilkårene gjelder kjøp av alle tjenester fra CoreTrek slik som drift, utvikling, design og konsulenttjenester til kundens nettsted(er). Med nettsted(er) menes alle nettsider, intranett og spesialløsninger som CoreTrek drifter og har ansvar for, heretter kalt Løsningen eller Nettstedet. Avtalen gjelder også andre former som rådgivning, innholdsproduksjon og markedsføring samt
bistand som brukerstøtte (support), konsulenttjenester og  opplæring.

1.4 - Definisjoner

Følgende definisjoner er gjeldende for disse vilkårene:

Løsningen - dette omfatter alle typer løsninger CoreTrek lager for sine kunder. Inkludert i dette er nettsteder, intranett, spesialprogrammer, plugins, integrasjoner, design, dokumenter, analyser, rapporter m.m. Listen er ikke uttømmende og  alle andre leveranser fra CoreTrek omtales i denne avtalen som “Løsningen”.
 

2 - Priser og prisendringer

CoreTrek sin standard timepris er kr. 1.450,- per time for alle tjenester med mindre annet er avtalt i egen avtale, avtale om timebank eller bekreftet tilbud.

Reiseutgifter og diett faktureres i henhold til reelle utlegg og statens satser.  Reisetid faktureres med 50 % av timeprisen. Reiser beregnes fra utførende konsulent sitt arbeidssted og ikke nærmeste CoreTrek-kontor. 

2.1 - Prisendringer

CoreTrek endrer normalt ikke sine timepriser annet enn ved årsskiftet og da vil alle eksisterende kunder med egen avtale varsles om dette i forkant. Kunder uten avtale varsles ved at disse vilkårene oppdateres.
 

3 - Spesifikasjon og gjennomføring av leveransen

3.1 - Spesifikasjon av leveransen

CoreTrek skal sørge for at det foreligger en entydig skriftlig dokumentasjon av løsningen som skal leveres før utvikling starter. Arbeid med spesifikasjon og avklaringer av løsningen ansees som rådgivningsarbeid og faktureres med standard timepris. Dersom det leveres design og/eller innholdstjenester opereres det med 2 korrekturrunder som standard, og endringer ut over dette vil faktureres per time. 

Arbeid med estimering og skriving av tilbud ansees som salgsarbeid og skal ikke faktureres. 

Dette betyr at alle forespørsler som kommer til CoreTrek med en entydig løsningsbeskrivelse og spesifikasjon av leveransen som CoreTrek kan prise uten konsultasjon, møter eller avklaringer tilkommer det ingen kostnader for arbeid med spesifikasjon. Dersom det er nødvendig med møter, enten på telefon, videokonferanse eller fysisk vil dette bli fakturert Kunden på lik linje med support, uten at det avtales spesifikt på forhånd for hver enkelt henvendelse. 

3.2 - Gjennomføring av leveransen

CoreTrek vil starte på leveransen så snart det er mulig og i henhold til prioriteringer i forhold til alvorlighetsgrad ved feil og kundens ønsker. Alle leveranser utføres etter medgått tid med mindre fastpris er avtalt skriftlig på forhånd.

3.3 - Dokumentasjon

Det leveres normalt ikke brukerdokumentasjon sammen med løsningen med mindre dette er avtalt og priset som del av leveransen. Unntatt fra dette er standard  brukerdokumentasjon for standard programvare.

3.4 - Opplæring

Hvis CoreTrek skal bistå med opplæring, skal dette fremgå av spesifikasjonen eller avtales separat som eget oppdrag.

3.5 - Videreutvikling og forvaltning

Etter at leveranse av en løsning er godkjent har kunden rett til å be om videreutvikling av løsningen. Enhver videreutvikling skal spesifiseres, prises og bestilles separat på lik linje med endringer i leveransen. Dersom det etter lansering blir behov for endringer på nettstedet som følge av endringer i lover og regler eller endringer i tredjeparts programvare, nettlesere eller andre årsaker utenfor CoerTreks kontroll, skal dette ansees som betalbar videreutvikling.

3.6 - Samvirke med annen programvare

I mange leveranser kan det være aktuelt med integrasjon og samvirke med andre programmer (3-parts programmer produsert av andre firma).

Kunden er ansvarlig for å ha bruksrett og lisenser for all annen programvare løsningen integreres med. Dette gjelder dog ikke basisprogramvare som eventuelt er dekket av driftsavtalen, med mindre kunden ikke selv hoster eller har ansvar for driften hos annen leverandør. 

Eventuelle kostnader til annen programvare (lisenser, drift, installasjon, oppgraderinger m.m.) er kundens ansvar og forpliktelse. Oppgradering til nye versjoner av programvare som er integrert inn i løsningen, er ikke CoreTrek sitt ansvar med mindre dette er avtalt særskilt. Dersom slike oppgraderinger medfører behov for at CoreTrek må rette eller utføre arbeid med integrasjonen, skal det utføres på timebasis i henhold til gjeldende timepriser.

Om tredjepart opphører/slutter å støtte sitt produkt, kan ikke CoreTrek belastes for dette. Arbeid relatert til dette, blir fakturert på timebasis. 

3.7 - Kundestøtte og support

CoreTrek har kundestøtte og support som er åpen på virkedager mellom klokken 8 og 16. 

Kunder kan henvende seg på telefon 99 55 93 93, epost - support@coretrek.no  eller chat i dette tidsrommet. 

Alle henvendelser  er i utgangspunktet å anse som en betalbar tjeneste. Unntatt fra dette er feilmelding eller forespørsler. Ref. punkt 3.1  i disse vilkårene.
 

4 - Godkjenning av leveransen 
 

4.1 - Kundens godkjenning av leveransen (akseptansetest)

CoreTrek skal gi skriftlig melding til kunden når programvaren er ferdig utviklet og satt i produksjon (leveranse er utført). Kunden skal da gjennomføre akseptansetest innen 10 virkedager. Det er kundens ansvar å gjennomføre slik akseptansetest. Dersom kunden trenger bistand fra CoreTrek for gjennomføring
av akseptansetest er dette å anse som tilleggsarbeid utover selve leveransen.

Dersom kunden ikke skriftlig melder feil eller mangler på leveransen innen 10 dager ansees leveransen som godkjent (godkjenningsdag) og garantitiden starter å løpe.

4.2 - Garantiperiode - Nettløsning

Etter godkjenningsdagen løper en garantiperiode på 3 måneder for leveransen.

4.3 - Ytelsesnivå

Garantien som gis, gjelder for utbedring av feil og mangler i leveransen. Feil og mangler i leveransen som er utført med avtalt pris vil i garantiperioden bli rettet og levert kostnadsfritt til kunden. Feil og mangler på leveranser som er utført etter løpende timer, rettes på løpende timer.

Alle feil som meldes skal være dokumentert, slik at de kan reproduseres. Alle feil skal rapporteres skriftlig til CoreTreks support system eller e-post. Feilene skal være kategorisert som A-, B- eller C-feil av kunden. Dersom CoreTrek er uenig i klassifiseringen skal det meldes fra om dette. 

CoreTrek etterstreber å starte feilretting i henhold til følgende retningslinjer:

 • Grad A: innen 4 timer etter henvendelsen
 • Grad B: innen 48 timer etter henvendelsen
 • Grad C: ingen garantert responstid, men oppstart

feilretting kan ikke ventes med urimelig lenge.

Responstiden beregnes i forhold til normal arbeidstid på virkedager.

Dersom CoreTrek må yte bistand med feilsøking og gjenskaping av feilen ansees det som betalbar bistand uavhengig av om feilen i utgangspunktet er CoreTreks ansvar.

Hvis CoreTrek velger å rette feil i garantiperioden ved å levere en ny versjon av programvaren, har CoreTrek ikke krav på vederlag for den nye versjonen selv om denne inneholder forbedringer. 

For tilleggsleveranser etter lansering gjelder garantiytelsene kun for den spesifikke delen av programvaren som tilleggsleveransen omfatter. Kunden kan ikke kreve garantiytelser for deler av programvaren som ikke er berørt av tilleggsleveransen.

4.4 - Ekstra vederlag etter garantitiden

Ved feil og mangler som ikke dekkes av garantien, vil CoreTrek yte samme tjeneste som avtalt for garantiperioden, men da som en fakturerbar tjeneste etter medgått tid og gjeldende timepris.
 

5 - Fakturering og betaling

5.1 - Fakturering 

Betaling skal skje etter faktura per 14 (fjorten) kalenderdager. CoreTreks fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte priser. Tjenester faktureres fortløpende i henhold til utført andel per måned, minimum en gang pr. måned. 

Fakturering av drift (hosting) og programvarevedlikehold  skjer forskuddsvis i januar og for en periode på 12 måneder. Første fakturering avstemmes ved årsskiftet og kan avvike fra 12 måneders perioden, ved at kundens vederlag beregnes forholdsmessig for antall måneder fra kontraktsinngåelse til første årsskifte. 

Support og kundestøtte faktureres per påbegynt halvtime.

Betaling skal skje i norske kroner (NOK).

Der kunden har tilrettelagt for det, skal CoreTrek levere faktura, kreditnota og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF). 

5.2 - Forsinkelsesrenter

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har CoreTrek krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

5.3 - Betalingsmislighold

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan CoreTrek sende skriftlig varsel til kunden om at ytterligere leveranse av tjenester stoppes. Dette gjelder da også stopp i hosting (drift) av nettsteder med den ulempe, risiko og økonomisk tap dette kan medføre for kunden.

5.4 - Oppsigelse

Kunder som har tjenester som abonnementstjenester som drift, programvare vedlikehold, domener og annet som forskuddsfaktureres, har en 3 måneders oppsigelsestid for slik fornyelse av perioden og fakturering av denne tjenesten. 

6 - Personopplysninger

Det er kundens ansvar å inngå databehandleravtale med CoreTrek dersom de trenger dette i henhold til Norsk lovgivning. CoreTrek har standardmaler for dette og kan bistå i utarbeidelse av databehandleravtale.

Alle nettsteder bør ha beskrivelse av Personvern og bruk av informasjonskapsler. CoreTrek kan bistå kunden med utarbeidelse av dette som et vanlig betalt oppdrag.
 

7 - Eiendoms- og disposisjonsrett
 

7.1 - Begrenset bruksrett

Kunden har bruksrett til programvaren som er i bruk i henhold til gjeldende regler for den enkelte programvare.

7.2 - CoreTreks rettigheter

CoreTrek beholder opphavsretten til programvare og løsninger som utvikles spesielt for kunden, med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet. 
 

8 - CoreTreks mislighold
 

8.1 - Hva som anses som mislighold

Det foreligger mislighold fra CoreTreks side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de spesifikasjon og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom CoreTrek ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller force majeure. 

Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

8.2 - Sanksjoner ved mislighold

8.2.1 - Tilbakehold av betaling
Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følge av misligholdet.

8.2.2 - Prisavslag
Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes CoreTrek å avhjelpe en mangel, kan Kunden kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning.

8.2.3 - Erstatning
Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap, med mindre CoreTrek kan dokumentere at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes CoreTrek. Erstatningen kan ikke overstige beløpet for den enkelte leveranse (bestilling/oppgave) som er levert.

8.2.4 - Erstatningsbegrensning
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter.

Samlet erstatning er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift før eventuell lansering av nettløsningen. Etter lansering er eventuell erstatning begrenset til beløpet for eventuell tilleggsleveranse eller maksimalt inneværende års omsetning eksklusiv merverdiavgift mellom Kunden og CoreTrek.
 

9 - Kundens mislighold
 

9.1 - Hva som anses som mislighold

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes CoreTreks forhold, eller forhold som anses som force majeure. CoreTrek skal reklamere uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

9.2 - Varslingsplikt

Hvis Kunden ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal Kunden så raskt som mulig gi CoreTrek skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når Kunden igjen kan overholde avtalt plikt.

9.3 - Begrensning i CoreTreks tilbakeholdsrett

CoreTrek kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold, med mindre misligholdet er vesentlig. Manglende betaling ansees som vesentlig mislighold, og gir CoreTrek rett til å holde tilbake nye leveranser, drift (hosting) eller stoppe pågående arbeid.

9.4 - Erstatning

CoreTrek kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av mislighold, med mindre Kunden godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Kunden. Hvis Kunden er forsinket med oppfyllelsen av sine plikter etter avtalen, og dette medfører at CoreTrek bruker mer tid på å gjennomføre sin del av leveransen, har CoreTrek krav på justering av det avtalte vederlaget tilsvarende det antall timer som CoreTrek har blitt påført i merarbeid som følge av Kundens mislighold.
 

10 - Gyldighet i forhold til andre avtaler

Alle andre gyldige avtaler mellom partene gjelder foran disse generelle vilkårene. Dersom de inngåtte avtalene ikke omtaler enkeltpunkter vil disse generelle vilkårene være gjeldende.

Gyldige avtaler er signerte avtaler, bekreftede eposter eller tilbud. Alle gyldige avtaler skal være skriftlige.
 

11 - Tvist

Enhver uenighet mellom partene  skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved voldgift etter tvistemålsloven Kap. 32 Voldgiftsrettens medlemmer oppnevnes av Vestfold Tingrett.
 

12 - Betingelser for drift
 

12.1 - Innhold av driftstjenesten

Med drift menes at CoreTrek hoster og drifter Løsningen. Tjenesten inkluderer alt som behøves for at løsningen fungerer slik som:

 • Maskinvare (server, switcher m.m.)
 • Basis programvare (operativsystem, webserver, viruskontroll m.m.)
 • Oppdatering av basis programvare
 • Datalinjer
 • Strøm med backupløsninger og UPS
 • CMS
 • Backup av Løsningen
 • Overvåking av Løsningen

Alle kunder som CoreTrek leverer driftstjenester til skal ha egen avtale for dette. Dersom det mangler gjelder disse vilkårene.

12.2 - Oppdateringer

Oppdatering av løsningen er del av driftstjenesten..
Det skilles mellom oppdatering av basis programvare, CMS og Løsningen.

Oppdatering av basis programvare slik som operativsystem, webserver inkl. PHP versjon, backup løsninger, virussjekk og annen basisprogramvare er inkludert uten noen form for tillegg i prisen for drift. Unntatt fra dette er når det kommer nye generasjoner (hovedversjoner) av basis programvaren som gjør at Løsningen må flyttes til ny server. Dersom dette skulle skje vil Kunden bli varslet og pris for flytting til ny server vil bli gitt. Dette skjer svært sjelden. I noen tilfeller kan oppdatering av basisprogramvare også påvirke Løsningen. Merarbeid på Løsningen som følge av oppdatering av basisprogramvare utføres på timebasis.

Oppgradering av CMS gjøres fortløpende ettersom oppgraderinger og sikkerhetsoppdateringer blir tilgjengeliggjort. Dersom det oppstår behov for feilretting og justeringer av Løsningen som følge av oppdateringen, er dette noe som er  utenfor CoreTrek sin kontroll og derfor faktureres slike nødvendige rettelser som følge av oppgraderinger etter medgått tid. Det er sjelden mulig å vite om behov for justeringer og fakturerbar tid før oppdateringen er utført. CoreTrek vil derfor ikke varsle slik tidsbruk før oppdateringer utføres, men skal så langt som praktisk mulig varsle dersom det blir omfattende tidsbruk for slike rettelser. Tidsbruk på under 5 timer per oppdatering ansees ikke som omfattende.

CoreTrek vil følge med på om det kommer sikkerhetsoppdateringer og nye versjoner av CMS`et.
Av hensyn til sikkerhet på løsningen og andre løsninger i samme driftsmiljø, kan ikke kunden velge å stå over sikkerhetsoppdateringer. 

Dersom en fremtidig større oppgradering av CMS`et (f.eks. ny hovedversjon som ikke kan oppgraderes automatisk) krever vesentlige endringer av løsningen, vil CoreTrek avklare dette med kunden før en slik oppgradering blir gjort.

Løsningen (nettsiden) oppdateres etter avtale med kunde via support eller avtalt videreutvikling. Slike oppdateringer faktureres etter avtale per oppdrag. 

12.3 - Garantier og ansvar

Løsningen er hostet hos underleverandør. Disse har kontinuerlig overvåking av servere, linjer og annen maskinvare og basis programvare. Dersom noe skjer med dette vil utbedring av feilen starte omgående hele døgnet alle dager. CoreTrek har i tillegg egen vaktordning 24/7 som overvåker serverne og kan iverksette restore og restart av prosesser og annet som er knyttet til løsningen.

Feilmelding og feilhåndtering for Løsningen vil kun innenfor normal arbeidstid 8-16 på virkedager. Dersom Kunden ønsker utvidet tilgang på brukerstøtte eller vaktordninger må dette avtales særskilt med egne priser. 

CoreTrek har ikke ansvar eller erstatningsplikt ved hackerangrep, DDOS-angrep eller på annen måte for tap av data, og Kunden kan ikke påberope seg erstatning dersom dette skulle skje. Kostnader for utbedring av feil utover det å legge tilbake backup må dekkes av Kunden.

Kunden har ansvar for bruk og administrasjon av Løsningen. I dette ligger administrasjon av brukere, adgangskontroll, innhold og andre elementer som ikke er av teknisk karakter og som Kunden kan utføre i CMS`et. Kunden er ansvarlig for at nettsidene ikke inneholder ulovlig materiale. Dersom det skulle forekomme forbeholder CoreTrek seg retten til midlertidig å stenge nettstedet til det ulovlige materialet er tatt bort.

 

 

Oppdatert 21.1.2022