• Velprøvd metodikk
  • Mål og målgruppeanalyse
  • Prioritering av innhold
  • Prinsippskisser

CorePhases er et nyttig kartleggingsverktøy. Vi starter prosessen med en analyse av mål og målgrupper. Ønsker og behov blir synliggjort og innholdet som skal ut på nettstedet blir vektet og prioritert. Prosessen sikrer at den nye nettsiden blir forankret i de overordnede målene for prosjektet.

Deretter lages prinsippskisser av sidemalene. Funksjoner og interaksjon blir beskrevet i detalj. Slik sikrer vi at de besøkende finner frem til viktige funksjoner på en enkel og effektiv måte. Noen nettsteder skal integreres med andre løsninger og i slike tilfeller er det viktig at spesifikasjoner blir laget så tidlig som mulig.

Etter at vi har gjennomført CorePhases sammen med kunden, sitter vi igjen med en detaljert spesifikasjon av det nye nettstedet. Dette danner grunnlaget for en komplett prosjektplan og estimat for hele prosjektet.

Faser i CorePhases

 

Målgruppeanalyse og kartlegging av mål

I denne fasen avdekkes hvilke målgrupper det nye nettstedet er myntet på og hvilke behov disse brukerne har. Målet er å finne de behovene dere ønsker at løsningen skal dekke, og tilpasse disse til de ulike målgruppene.

Definere og prioritere innhold

Med mål og målgrupper definert ser vi på hvordan innholdet skal presenteres i henhold til målgruppenes behov. I denne fasen struktureres innholdet i en logisk trestruktur.

Optimal brukeropplevelse

Interaksjonsdesign er en sentral fase i designprosessen. Her ser vi på brukeropplevelsen og hvordan nettsidene bør bygges opp for å fungere optimalt for brukerne. Vi ser blant annet på samspillet mellom ulike elementer, integrasjoner og innholdsleverandører.

Prinsippskisser og funksjonalitet

Plasseringen og vektingen av innholdet i løsningen er en viktig del av interaksjonsdesignet. Med utgangspunkt i målgruppeanalysen og målene som er bestemt, tegner vi prinsippskisser der innholdet vektes slik at dette blir riktig plassert i løsningen.

Skisser

Ulik funksjonalitet beskrives i prosjektfasen. I denne fasen ender vi opp med en oversikt som beskriver alle malene og sidene som skal designes.

Webdesign

Den siste fasen i CorePhases er webdesign, der vi jobber med den grafiske profilen og webdesignet for løsningen. Designet skal løfte nettstedet, gjøre løsningen brukervennlig og enkel å navigere i for alle brukere. Designet utvikles i tråd med deres profil og kravene om universell utforming.

Forprosjekt sikrer høy kvalitet

Et godt forprosjekt sikrer at dere som kunde oppnår det resultatet dere ønsker, uten ekstrakostnader. Ved å jobbe metodisk gjennom ulike faser, ender CorePhases opp i en komplett prosjektplan. Denne planen inkluderer strukturkart og prinsippskisser for de nye nettsidene, samt en konkret fremdriftsplan for prosjektet. Nettstedet kan dermed utvikles fra prototype til en lanseringsklar løsning. Med prosjektplanen som utgangspunkt kan vi fastsette tid og pris for all aktivitet forbundet med utvikling av nettstedet.