Generell informasjon

CoreTreks styre er overordnet ansvarlig for at selskapet etterlever kravene i Åpenhetsloven. Styret har utnevnt en complianceansvarlig som har ansvaret for praktisk gjennomføring. Styret skal vedta selskapets retningslinjer, og vedta selskapets årlige redegjørelse for hvordan Åpenhetsloven etterleves. 

CoreTrek opererer i hovedsak i det norske markedet og tilbyr digitale tjenester som hjemmesider, intranett, app’er og tilsvarende. Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i styret, og samtlige ansatte i selskapet har fått opplæring i selskapets rutiner og den enkeltes ansvar for å sikre at kravene etterleves. 

Det er opprettet en intern varslingskanal som sikrer at innkommende varsler blir behandlet i henhold til selskapets rutiner.  

Vurdering av risiko og behov for tiltak

I den vurdering som er gjort med rapporteringspunkt 30.6.2023 er det ikke avdekket risiko for negative konsekvenser hos selskapets leverandører eller internt. 

Det er gjennomført en overordnet risikoanalyse som konkluderer med at CoreTreks leverandører generelt sett har en lav risikokategorisering. Det er gjort vurderinger av selskapets leverandører, og det er gjennomført stikkprøveanalyser. Stikkprøvene er gjennomført ved at et utvalg leverandører har besvart et spørreskjema. 

Internt i selskapet gjennomføres det rutinemessig medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. 

Tiltak
Det er som følge av den konkrete vurderingen som er gjennomført i 2023, ikke vært behov for å gjennomføre tiltak.

Fakta om selskapet

CoreTrek AS leverer IT-løsninger og driftstjenester, hovedsakelig til norske virksomheter. Coretrek har ca 70 ansatte fordelt på lokasjoner i Sandefjord (hovedkontor), Oslo, Sandnes og Stavanger.

Selskapets sertifiseringer: Miljøfyrtårn

Virksomhetens retningslinjer

CoreTrek respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Selskapet har etablert en policy og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten, og i selskapets leverandør-/verdikjede. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven er lagt til Complianceansvarlig i selskapet, og inngår som en del av selskapets rutiner, og er forankret i selskapets styre.

Selskapet stiller krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av menneskerettighetene. Selskapet har rutiner for å følge opp og innhente informasjon fra leverandører og forretningspartnere og for å vurdere menneskerettighetsrisiko ved inngåelse av avtaleforhold.

Minimum en gang i året foretar selskapet en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende hvis forholdene tilsier det. Kartleggingen og vurderingen baseres på en fastsatt guide. Tiltak vil gjennomføres hvis ansett nødvendig.

Alle ansatte er kjent med selskapets rutiner etter åpenhetsloven som en del av selskapets onboardingssystem, samt jevnlige oppdateringer. 

Dette dokumentet er godkjent av styret i CoreTrek AS 05.06.2023