• Velprøvd metodikk
  • Mål og målgruppeanalyse
  • Prioritering av innhold
  • Prinsippskisser

Et godt forprosjekt sikrer at dere oppnår det resultatet dere ønsker, uten ekstrakostnader. Ved å jobbe metodisk gjennom ulike faser lager vi sammen en komplett prosjektplan. Dette omfatter innholdstruktur og skisser for nettsidene, samt en konkret fremdriftsplan for prosjektet. Her ser du hvordan vi går fram:

Målgruppeanalyse og kartlegging av mål

I denne fasen avdekkes hvilke målgrupper det nye nettstedet er myntet på og hvilke behov disse brukerne har. Målet er å finne de behovene dere ønsker at løsningen skal dekke, og tilpasse disse til de ulike målgruppene.

Definere og prioritere innhold

Med mål og målgrupper definert ser vi på hvordan innholdet skal presenteres i henhold til målgruppenes behov. I denne fasen struktureres innholdet i en logisk trestruktur.

Optimal brukeropplevelse

Interaksjonsdesign er en sentral fase i designprosessen. Her ser vi på brukeropplevelsen og hvordan nettsidene bør bygges opp slik at de fungerer optimalt for brukerne. Vi ser blant annet på samspillet mellom ulike elementer, integrasjoner og innholdsleverandører.

Prinsippskisser og funksjonalitet

Plasseringen og vektingen av innholdet i løsningen er en viktig del av interaksjonsdesignet. Med utgangspunkt i målgruppeanalysen og målene som er bestemt, tegner vi prinsippskisser der innholdet vektes slik at dette blir riktig plassert i løsningen.

Skisser

Ulik funksjonalitet beskrives i prosjektfasen. I denne fasen ender vi opp med en oversikt som beskriver alle malene og sidene som skal designes.

Webdesign

Den siste fasen i CorePhases er webdesign, der vi jobber med den grafiske profilen og webdesignet for løsningen. Designet skal løfte nettstedet, gjøre løsningen brukervennlig og enkel å navigere i for alle brukere. Designet utvikles i tråd med deres profil og kravene om universell utforming.